Novosti

Ovdje može iči nešto kao podnaslov

News

xsaadasdasd

Kontakt

Branilaca Sarajevo 10/3, 71000 Sarajevo

Fiat iustitia et pereat mundus.
Neka bude pravda, makar propao svijet.

Contact us

Zaposleni

Tim sastavljen od energičnih, stručnih i posvećenih advokata i advokatskih pripravnika

Naš tim je sastavljen od energičnih, stručnih i posvećenih advokata i advokatskih pripravnika, koji su svojim idejama, znanjem i kreativnošću spremni pružiti  svaki oblik stručne pomoći svojim klijentima, štiteći njihova prava i interese.

Veliku pažnju poklanjamo stručnom usavršavanju i dodatnom obrazovanju našeg osoblja, smatrajući da jedino spoj naučnih i praktičnih znanja može pružiti najviši  nivo usluge našim klijentima.

Potpuna i bezrezervna posvećenost ostvarenju interesa svojih klijenata i nepopustljivost, ali i korektan odnos prema oponentima, oličena je u drevnoj latinskoj maksimi, koju smo bili slobodni uzeti za moto našeg ureda:

Staff

Konsultacije

Ovdje također može da ide neki podnaslov

Osnivač i vlasnik Advokatske kancelarije Eterović, gđa. Amila Eterović pored oblasti građanskog prava u vršenju advokatske djelatnosti, kao podspecijalizacijom bavi se i zaštitom autorskog i prava industrijskog vlasništva.

U skladu sa tim gđa. Amila Eterović upisana je i kao registrovani zastupnik u Registar zastupnika za industrijski dizajn i žigove pri Institutu za intelektualno vlasništvo pod brojem BA010TD.

U skladu sa Zakonom o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini i Odlukom o uvjetima za upis u registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, zastupnici upisani u Registar kod instituta jedini su ovlašteni za zastupanje u postupcima sticanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskog dizajna i žiga.

Advokatska kancelarija Eterović također pruža savjetodavne usluge na području autorskog i srodnih prava u sklopu kojih za naše klijente ostvarujemo kontakte sa organizacijama autora i drugim pravnim licima specijalizovanim za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava.

Ovdje ide neki text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries.


Ukupno: KM

Marks

Usluge

Oblasti specijalizacije pred sudovima

Oblasti specijalizacije pred sudovima

 1. Zastupanje u građanskim predmetima pred sudovima u prvom stepenu:
  • u svim građanskim sporovima i
  • u vanparničnom postupku.
 2. Zastupanje u privrednim predmetima pred općinskm sudovima koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu:
  • u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga,
   vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
  • u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  • u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  • sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
  • sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolističko ponašanje na tržištu;
  • privredne prijestupe i
  • u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.
 3. U drugim predmetima:
  • pokretanje izvršnog postupka;
  • podnošenje prijedloga za određivanje mjere osiguranja ;
  • zastupanje u posebnim postupcima;
  • zastupanje u zemljišno-knjižnjim poslova i predstavljanje pred zemljišno-knjižnim uredima ;
  • zastupanje u poslovima registracije statusnih promjena u registrima privrednih društava ;
  • zastupanje u svim upravnim sporovima, kao i  zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u privrednom društvu, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita,
  • zastupanje pred Ustavnim sudom, te izrada apelacija radi povrede ustavom zagarantovanih prava.
  • zastupanje u porodično-pravnim i nasljedno-pravnim stvarima
  • zastupanje u sporovima povodom ostvarivanja prava iz radnog odnosa
  • drugi poslovi u skladu sa zakonom.
 4. Zastupanje u građanskim predmetima pred sudovima u drugom stepenu:
  • podnošenje žalbi protiv odluka općinskih sudova,
  • podnošenje i drugih redovnih i vanrednih pravnih lijekova, ako je to određeno zakonom.

Oblasti specijalizacije pred upravnim organima

Sve vrste upravnih poslova uključujući ali ne i ograničavajući se na:
 • pribavljanje urbanističkih, građevinskih i upotrebnih dozvola prilikom građenja, rekonstrukcije, dogradnje,promjene namjene, konzervacije i sanacije.
 • dobijanje radnih dozvole i odobrenja privremenog i stalnog boravka u BiH
 • zastupanje u postupcima sticanja i odricanja od državljanstva
 • zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora
 • zastupanje pred Upravom za indirektno oporezivanje BiH ,kao i ostalim poreskim organima na svim nivoima vlasti
 • zastupanje pred Komisijom za vrijedonosne papire FBiH
 • kao i pred svim ostalim upravnim organima

Konsalting

 1. Davanje pravnih savjeta;
  • pregled nacrta ugovora i pratece dokumentacije, proucavanje istih i davanje strucnih pravnih misljenja, sugestija i uputa pravne prirode, radi ostvarivanja potrebne zastite interesa Drustva i zakonitog sklapanja pravnih poslova,
  • pregled i proucavanje vec sklopljenih ugovora i drugih pravnih poslova, tumacenje istih, te davanja strucnih pravnih uputa,
  • pruzanje pravne pomoci u pripremi drugih oblika realizacije poslova iz poslovne djelatnosti Drustva,
  • neposredno sudjelovanje kod razrjesavnaja pravne problematike u okviru registovane djelatnosti,
  • osiguravanje strucne pravne pomoci u drugim oblicima vrsenja poslovne djelatnosti Drustva:
 2. Sastavljanje razlicitih podnesaka ( zahtjevi, tuzbe, predstavke, molbe, zalbe i dr);
 3. Sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr);
 4. Pruzanje i drugih oblika pravne pomoci fizickim i pravnim osobama u postupku zastite njihovih prava i interesa

The Range of Specialization

O nama

Tradicija koja traje od 1953. godine

Već više decenija pružamo uspješnu pravnu uslugu svojim klijentima uz poštivanje najviših etičkih principa sadržanih u kodeksu advokatske profesije. Nismo najveći niti najstariji, ali smo ponosni i privilegovani što sa velikim uspjehom zastupamo neke od najvažnijih kompanija na prostorima Bosne i Hercegovine.

Naš je cilj da stalno održavamo maksimalnu stručnost i obavještenost kako bi, uz dosljedno poštovanje principa profesionalne etike i advokatskog kodeksa, stalno ostvarivali najbolje rezultate za naše klijente i pružali im efikasne i kvalitetne usluge.

Kancelarija ima dugogodišnju tradiciju. Osnovana je 1953. od strane Tataragić Avde, advokata, čiji su nasljednici sadašnji vlasnici ove kancelarije.

Vođeni idejom profesionalizma, kreativnosti i stručnosti, počevši kao mali advokatski ured, razvili smo se u jednu od vodećih advokatskih kuća u Bosni i Hercegovini, sa zavidnim uspjehom i referenc listom.

Vjerujemo da je razlog našem napredovanju bila naša posvećenost i ustrajanost u ispunjavanju želja naših klijenata na profesionalan način, primjenjujući strateško planiranje i razuman sud.

Strateški locirani u centru glavnog grada, pružamo pravne usluge  svim pravnim i fizičkim licima  pred sudovima i nadležnim organima Bosne i Hercegovine, te domaćim i stranim investitorima i njihovim predstavništvima na području Bosne i Hercegovine.

About us

Početna

You may also attempt the course from Geoff Hinton a try in an attempt to understand the fundamentals of Neural Networks. It’s going be useful to truly have a fantastic eBook reader so as to truly have a very good reading experience and top quality eBook display. The mathematics behind the Data Science is quite important to make models that are really good, can be placed to production and help you acquire the accurate result on how you would like to make your model. IBM estimates that 90 percent of the data on the planet today has been produced in the previous couple of years. Therefore, you are going to want to research paper writing be comfortable working with data. 1 excellent thing about data science is you don’t will need to devote lots of money on software applications and source data so as to begin reaping its benefits. Much like speech recognition, intent analysis also demands a lot of information to be able to train Natural Language Processing algorithms.

Home