Usluge

Oblasti specijalizacije pred sudovima

Oblasti specijalizacije pred sudovima

 1. Zastupanje u građanskim predmetima pred sudovima u prvom stepenu:
  • u svim građanskim sporovima i
  • u vanparničnom postupku.
 2. Zastupanje u privrednim predmetima pred općinskm sudovima koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu:
  • u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga,
   vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
  • u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  • u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  • sporove iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
  • sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolističko ponašanje na tržištu;
  • privredne prijestupe i
  • u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.
 3. U drugim predmetima:
  • pokretanje izvršnog postupka;
  • podnošenje prijedloga za određivanje mjere osiguranja ;
  • zastupanje u posebnim postupcima;
  • zastupanje u zemljišno-knjižnjim poslova i predstavljanje pred zemljišno-knjižnim uredima ;
  • zastupanje u poslovima registracije statusnih promjena u registrima privrednih društava ;
  • zastupanje u svim upravnim sporovima, kao i  zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u privrednom društvu, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita,
  • zastupanje pred Ustavnim sudom, te izrada apelacija radi povrede ustavom zagarantovanih prava.
  • zastupanje u porodično-pravnim i nasljedno-pravnim stvarima
  • zastupanje u sporovima povodom ostvarivanja prava iz radnog odnosa
  • drugi poslovi u skladu sa zakonom.
 4. Zastupanje u građanskim predmetima pred sudovima u drugom stepenu:
  • podnošenje žalbi protiv odluka općinskih sudova,
  • podnošenje i drugih redovnih i vanrednih pravnih lijekova, ako je to određeno zakonom.

Oblasti specijalizacije pred upravnim organima

Sve vrste upravnih poslova uključujući ali ne i ograničavajući se na:
 • pribavljanje urbanističkih, građevinskih i upotrebnih dozvola prilikom građenja, rekonstrukcije, dogradnje,promjene namjene, konzervacije i sanacije.
 • dobijanje radnih dozvole i odobrenja privremenog i stalnog boravka u BiH
 • zastupanje u postupcima sticanja i odricanja od državljanstva
 • zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora
 • zastupanje pred Upravom za indirektno oporezivanje BiH ,kao i ostalim poreskim organima na svim nivoima vlasti
 • zastupanje pred Komisijom za vrijedonosne papire FBiH
 • kao i pred svim ostalim upravnim organima

Konsalting

 1. Davanje pravnih savjeta;
  • pregled nacrta ugovora i pratece dokumentacije, proucavanje istih i davanje strucnih pravnih misljenja, sugestija i uputa pravne prirode, radi ostvarivanja potrebne zastite interesa Drustva i zakonitog sklapanja pravnih poslova,
  • pregled i proucavanje vec sklopljenih ugovora i drugih pravnih poslova, tumacenje istih, te davanja strucnih pravnih uputa,
  • pruzanje pravne pomoci u pripremi drugih oblika realizacije poslova iz poslovne djelatnosti Drustva,
  • neposredno sudjelovanje kod razrjesavnaja pravne problematike u okviru registovane djelatnosti,
  • osiguravanje strucne pravne pomoci u drugim oblicima vrsenja poslovne djelatnosti Drustva:
 2. Sastavljanje razlicitih podnesaka ( zahtjevi, tuzbe, predstavke, molbe, zalbe i dr);
 3. Sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr);
 4. Pruzanje i drugih oblika pravne pomoci fizickim i pravnim osobama u postupku zastite njihovih prava i interesa